Adatvédelmi nyilatkozat


A Wörwag Pharma Kft. mint a woerwagpharma.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója

A Wörwag Pharma Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., www.woerwagpharma.hu, [email protected], tel: +36 1 345 7350, adószám: 13861386-2-44, a továbbiakban Wörwag/Szolgáltató/adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.


A tájékoztató rögzíti a Wörwag által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.
A Wörwag kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban rögzített elvárásoknak.


A Szolgáltató jelen tájékoztatót bármikor, indoklás nélkül egyoldalúan megváltoztathatja, melyről a felhasználókat előzetesen értesíti.
Amennyiben kérdése van, kérjük, írja meg nekünk az info[kukac]woerwagpharma.hu címre.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat, mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő adatai

Név: Wörwag Pharma Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-877084
Adószám: 13861386-2-44
Elérhetőség: +36 1 345 7350

Az adatkezelés megnevezése

A www.woerwagpharma.hu internetes honlapon regisztrált felhasználói valamint látogatói adatbázis.

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató által kezelt adatok adatbázisonként

1.1 Regisztrált felhasználói és hírlevél adatbázis
A regisztráció során kötelezően megadott adatok:
 • e-mail cím
 • jelszó,
 • név,
 • szakterület
 • munkahely neve,
 • cím,
 • irányítószám,
 • város,
 • pecsétszám.
1.2 Látogatói adatbázis
Valamennyi látogató esetében a honlap felkeresésével rögzített vagy rögzíthető adatok köre:
a. Naplófájl: A honlap használata során a szerver naplófájljában rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a felhasználó látogatásának időpontja, illetve a böngészés technikai paraméterei (böngésző, képernyőfelbontás, operációs rendszer). Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, ám a Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, így a Szolgáltató számára nem alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.
b. Cookie-k (sütik): A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi oldalletöltés során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A süti önmagában semmilyen módon nem képes azonosítani a látogatót, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A weboldalon használt sütik:
- Munkamenet (session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a woerwagpharma.hu oldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat, visszaigazolják az érvényes bejelentkezést a látogatás teljes időtartama alatt. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A sütik fogadását bármely felhasználó megtilthatja böngészőjének beállításai között, illetve bármikor törölheti a korábban fogadott fájlokat.

Technikai adatok

A Szolgáltató a portál üzemeltetése során olyan informatikai eszközöket használ és üzemeltet, mely biztosítja, hogy a kezelt adat megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
A Szolgáltató a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkavállalói kizárólag a Szolgáltató utasításának megfelelően kezelhesse a felvett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi a munkavállalókat illetve a Szolgáltatót.

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikke alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A látogatás technikai adatainak (IP-cím) rögzítése a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítése érdekében történik a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján.

Az adatkezelés célja

A regisztrált felhasználói és hírlevél adatbázis esetén a felhasználó által kötelezően megadandó adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása a woerwagpharma.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez (szakmai tartalomhoz való hozzáférés). A Szolgáltató által kezelt adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja és kérheti adatai törlését.
A valamennyi felhasználó esetében a szerver naplófájlban rögzített adatok tárolása kizárólag technikai célokat szolgál. A tárolt technikai adatok diagnosztikai információt nyújtanak a Szolgáltató számára (pl. illetéktelen behatolások, hibajelenségek azonosítása), illetve lehetővé teszik az eszközhöz alkalmazkodó megjelenést.
A használt cookie (süti) fájlok megkönnyítik a weboldal valamennyi funkciójának használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére, illetve törölheti a korábban elhelyezett sütiket. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja – anonim módon – statisztikai célokra is.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, illetve az utolsó portálra történő regisztrált felhasználóként történő belépéstől számított 10 évig.
A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
A honlap használata során a szerver Naplófájlban rögzítésre kerülő technikai adatokat (felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusa) a Szolgáltató a felvételtől számított 30 napig tárolja.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, korlátozhatja az adatkezelést, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételé során megadott módon, illetve az adatkezelő jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. A Szolgáltató 1 hónapon belül köteles a tájékoztatást megadni az érintett által kezelt adatokkal kapcsolatosan.
A Szolgáltató elősegíti az érintett GDPR rendelet 15-22. cikk szerinti jogainak gyakorlását. A GDPR rendelet 11. cikk (2) bekezdésében [azonosítást nem igénylő adatkezelés] említett esetekben az adatkezelő az érintett 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy adatkezelés korlátozását, és a tiltakozás joga;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info[kukac]woerwagpharma.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlést követően a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy korábban adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonja.

Jogérvényesítési jog

Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (Wörwag Pharma Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 5.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: info[kukac]woerwagpharma.hu.

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected], Honlap: www.naih.hu

Adatfeldolgozók megnevezése és címe

Amarone Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.


Pharmapromo Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (programozás)
4026 Debrecen, Csemete u. 20.


NOOP IT Services Kft. (rendszergazdai szolgáltatások):
4028 Debrecen, Kassai út 129/B 2/205.


Hetzner Online GmbH (szerverhoszting)
91710 Gunzenhausen, Deutschland, Industriestr. 25.

Adatfeldolgozás megnevezése

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info[kukac]woerwagpharma.hu címre érkező törlési igények végrehajtása.

Adatbiztonsági intézkedések

A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg.

A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót - a felhasználók előzetes értesítése mellett - egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben az e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által küldött URL-re kattint.

Hozzájárulás tartalma: „A woerwagpharma.hu-ra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Frissítve: 2022.04.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vissza a tetejére